Gå till innehåll

Stadgar

Här följer föreningens nuvarande stadgar, antagna 1 december 1989.

Ändamål

Föreningens ändamål är att befrämja samvaron mellan medlemmar av de romersk-katolska församlingarna i Stockholmsområdet genom samkväm, föreläsningar, underhållning, studiebesök och andra liknande aktiviteter.

Medlemskap

Till medlem av föreningen kan efter styrelsens prövning antas den som fyllt 18 år.

Katolska präster och ordensmedlemmar är befriade från medlemsavgift.

Till hedersledamot i föreningen kan styrelsen kalla den som gjort föreningen stora tjänster och visat stort intresse för dess verksamhet.

Verksamhet

Föreningen sammanträder till ordinarie möten företrädesvis under tiden september - maj månad.

Årsmöte hålles före utgången av september månad varje år. Tid och lokal för sammanträde meddelas genom skriftlig kallelse. Kallelse till årsmöte skall vara utsänd minst 14 dagar i förväg.

Extra årsmöte och övriga sammanträden hålls då styrelsen finner lämpligt eller minst 1/3 av de enligt 17§ röstberättigade medlemmarna begär det.

Under november månad läses årligen en själamässa för föreningens avlidna medlemmar.

Med styrelseledamots medgivande kan gäster medtas till föreningens arrangemang.

Föreningens räkenskaper räknas från den 1 juli till och med den 30 juni. Senast den 15 augusti varje år skall det gångna årets räkenskaper vara avslutade och tillsammans med årsberättelsen avlämnade till föreningens revisorer.

10§ Föreningens medel skall vara insatta på av styrelsen godkänt bankkonto för att i mån av behov utnyttjas.

Över föreningens övriga tillhörigheter skall en aktuell förteckning föreligga.

Andlig rådgivare

11§ Föreningen utser i samråd med biskopen av Stockholms katolska stift en andlig rådgivare.

Styrelse

12§ Föreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av sju av årsmötet valda ledamöter, varav minst fyra skall vara romersk-katolska trosbekännare. Ordförande, sekreterare och kassör utses till sina funktioner vid årsmötet. Övriga ledamöters funktioner bestäms av styrelsen.

13§ För att styrelsebeslut skall äga giltighet fordras att minst fyra av styrelsens ledamöter är närvarande. Beslut fattas med absolut majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

Revisorer

14§ Styrelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två av årsmötet för ett år valda revisorer. Revisorerna skall senast vid föreningens nästa årsmöte avlämna berättelse över utförd granskning.

Valberedning

15§ För att bereda val av styrelse och revisorer fungerar en valberedning bestående av två ledamöter, vilken utses av årsmötet. Valberedningens uppgift är att till närmast följande årsmöte framlägga kandidatlista till nämnda val med ledning av eventuella förslag från föreningsmedlemmar.

Årsmöte

16§ Vid årsmöte väljs ordförande och sekreterare för årsmötet samt två justerare att jämte ordföranden justera vid detta fört protokoll. Vidare uppläses föregående årsmötes protokoll och föredras styrelsens och revisorernas berättelser, varefter fråga om styrelsens ansvarsfrihet tas upp till behandling. Därefter fastställs medlemsavgift, förrättas val av styrelse, revisorer och en suppleant för dem samt valberedning. Slutligen behandlas övriga på föredragningslistan upptagna ärenden.

17§ Röstberättigad är medlem, som betalt avgift för det vid tillfället löpande räkenskapsåret eller tre månader tidigare löpande räkenskapsår.

Röstning med fullmakt får inte förekomma.

18§ För beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen erfordras 2/3 majoritet.

Vid val fordras absolut majoritet. Uppnås inte denna vid första sammanräkningen, företas ny omröstning, varvid den är vald som får högsta röstetalet. Skulle vid den nya omröstningen två eller flera kandidater erhålla lika antal röster, avgörs valet genom lottning dem emellan.

Övriga beslut fattas med enkel majoritet.

Val och annan omröstning sker öppet, så framt inte någon yrkar att sluten omröstning skall ske.

Vid lika röstetal faller framlagt förslag.

Upplösning av föreningen

19§ Skulle föreningen upplösas skall dess tillgångar överlämnas till biskopen av Stockholms katolska stift att av honom användas för ändamål som anges i samband med upplösningen.

(Dessa stadgar är gällande från 1 december 1989.)